Blåbetong

Var medveten om riskerna, skydda din hälsa!

Mellan åren 1929 och 1975 användes blåbetong som byggnadsmaterial i både enfamiljshus och flerfamiljshus, främst i väggar och bjälklag. Detta material innehåller radium, och när radiumet sönderfaller bildas radon. Förutom radon avger blåbetong även gammastrålning. Höga halter av radon utgör en hälsorisk och kan ha negativ påverkan på vår inomhusmiljö, vilket kan resultera i cancer. I Sverige beräknas det att ungefär 500 personer årligen drabbas av lungcancer till följd av radonexponering.

Radonmätning

För att säkerställa en inomhusmiljö fri från radon är mätning det enda sättet. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. I bostäder och offentliga byggnader gäller en gränsvärdet på 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Genom att utföra en långtidsmätning kan man få en tillförlitlig bedömning av årsmedelvärdet. Det är enkelt att genomföra en radonmätning på egen hand. Du kan enkelt beställa hem radondosor och placera ut dem enligt anvisningarna. När mätperioden är avslutad skickar du tillbaka dosorna. Efter ungefär en vecka kommer du att få en ackrediterad mätrapport som tydligt visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

Gammamätning

Om en radonmätning visar förhöjda halter av radon är nästa steg att undersöka orsaken till detta. För att avgöra om det kan vara relaterat till blåbetong kan en gammamätning genomföras. En kvalificerad radonexpert kan snabbt använda en gammamätare och placera den mot exempelvis en vägg eller golv för att mäta gammastrålning. Genom denna mätning kan man bestämma hur mycket strålning materialet avger och därmed uppskatta radonhalten. Genom att mäta gammastrålningen kan man fastställa om den förhöjda radonhalten beror på blåbetong. Om så är fallet kan åtgärder vidtas, såsom att förbättra ventilationen, använda radontapet eller ta bort det berörda materialet.

Så ser blåbetong ut

Blåbetong har en karakteristisk matt blå färg och en struktur som liknar en tvättsvamp. Dess färg kan variera från matt blå till grå beroende på var den tillverkades i landet. Det är dock inte alltid möjligt att identifiera betongen enbart baserat på dess färg och struktur.

Här är det vanligast

För närvarande finns det cirka 325 000 bostäder i Sverige som innehåller blåbetong. De flesta av dessa hus och byggnader återfinns i Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping. Tillverkningen upphörde 1975, men det användes i byggprojekt ända fram till cirka 1985.

Åtgärder vid blåbetong

Om det har fastställts att den förhöjda radonhalten beror på blåbetong kan följande åtgärder vidtas för att minska radonhalterna: förbättra ventilationen, använda radontapet eller ta bort materialet. Den vanligaste åtgärden vid förhöjda radonhalter är att öka luftomväxlingen genom att förbättra ventilationen.

Radonmätning

Då är det viktigt att mäta radon

Vid köp av hus
Vid genomförande av ombyggnationer
Vid förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet
Vid nybyggnation av hus
Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste radonmätningen utfördes
Om du tror att det finns radon

Sammanfattning

Blåbetong:

 • Byggnadsmaterial använt mellan 1929 och 1975.
 • Innehåller radium och avger radon och gammastrålning.
 • Höga halter av radon kan orsaka lungcancer.

Radonmätning:

 • Enda sättet att säkerställa en radonfri inomhusmiljö.
 • Gränsvärde: 200 Bq/m3.
 • Långtidsmätning ger en tillförlitlig bild.
 • Beställ radondosor online och placera ut dem.

Gammamätning:

 • Används om radonmätning visar förhöjda halter.
 • Mäter gammastrålning från blåbetong.
 • Bestämmer hur mycket strålning materialet avger.

Identifiering av blåbetong:

 • Matt blå färg och struktur som en tvättsvamp.
 • Färg kan variera från matt blå till grå.
 • Inte alltid möjligt att identifiera baserat på färg och struktur.

Vanligast förekomst:

 • Cirka 325 000 bostäder i Sverige.
 • Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping.

Åtgärder vid blåbetong:

 • Förbättra ventilationen.
 • Använd radontapet.
 • Ta bort det berörda materialet.